logo
Top

Algemene leveringsvoorwaarden

Arnoud Houweling

 

In de praktijk is iedere overeenkomst verschillend. Als wij samenwerken, maken we met elkaar een goede afspraak voor een uitstekende tekst tegen een redelijke prijs. Om toch een handvat te hebben zijn onderstaand mijn algemene leveringsvoorwaarden weergegeven. Deze zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Arnoud Houweling (hierna te noemen opdrachtnemer). Zij gelden voor de tekst- en andere producties die opdrachtnemer overeenkomt met opdrachtgever, tenzij is overeengekomen hiervan af te wijken. Dit laatste dient schriftelijk (per e-mail) bevestigd door de opdrachtnemer.

 

Garantie van de opdrachtnemer

 1. De opdrachtnemer garandeert dat hij zich optimaal zal inzetten voor een zeer goede samenwerking en dito eindproduct.
 • Hij zal oprecht en naar zijn beste vermogen een kwalitatief goed product leveren, in overeenstemming met de verstrekte opdracht.
 • Hij zal te allen tijde zijn best doen het samenwerkingsproces zo prettig en effectief mogelijk te laten verlopen.
 • Hij verplicht zich tot geheimhouding van mogelijk vertrouwelijke gegevens en zal de geldende privacyregels niet schenden.

Offerte en overeenkomst

 1. In de offerte (of in de overeenkomst) wordt de opdracht kort omschreven. Hierbij wordt aangegeven:
 • De wensen van de opdrachtgever met betrekking tot het doel (gewenste effect) en de vorm (medium), alsmede diens wensen omtrent inhoud, interviews, bronmateriaal, omvang en de eventuele inzet van derden (vormgever, drukker, fotograaf, vertaler etc.);
 • Het tijdpad van het project en de wijze van samenwerking (geldigheidsduur van de offerte, aanlevering van bronmateriaal, terugkoppeling, correctie van de tekst etc.). In beginsel wordt de concepttekst na terugkoppeling eenmalig kosteloos gecorrigeerd.
 • De prijs van de opdracht, zo nodig gespecificeerd naar onderdelen. Bij sommige opdrachten wordt een uurtarief afgesproken, waardoor de definitieve prijs bij het opstellen van de overeenkomst nog niet vaststaat. Tevens is of zijn opgenomen de betalingstermijn(en) van de factuur. Zonder vermelding is dit 30 dagen na de factuurdatum.

Wijziging van de opdracht na het sluiten van de overeenkomst

 1. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, is de opdrachtnemer niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op vergoeding van schade voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
 1. Bij overmacht van de opdrachtnemer zal deze dat direct aan de opdrachtgever laten weten. Tijdens de periode van overmacht zijn de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. Als hervatting van de opdracht door overmacht gedurende drie maanden niet mogelijk is, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. In dat geval is de opdrachtgever verplicht om het uitgevoerde gedeelte van de opdracht van de opdrachtnemer af te nemen en hem dat gedeelte te betalen.

Inschakelen van derden

 1. In overleg met opdrachtgever kan de opdrachtnemer een of meer derden inschakelen om de opdracht uit te voeren. De opdrachtnemer is daarbij intermediair. De algemene leveringsvoorwaarden van deze derden zijn op de door hen geleverde werken of diensten van toepassing.
 2. Als opdrachtgever het werk van derden om enige reden afkeurt is dat niet van invloed op de nakoming van de opdrachtovereenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. De verplichtingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer blijven onverminderd van kracht.

Vrijwaring

 1. De opdrachtgever moet als inhoudelijk deskundige de geleverde teksten en diensten controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart de opdrachtnemer tegen elke aansprakelijkheid op grond van huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer.

Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer.
 2. Voor het geval de opdrachtnemer geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

Publicatie en publicatierechten

 1. De door de opdrachtnemer geproduceerde teksten blijven in beginsel diens eigendom. De betaalde prijs betreft de productie van de opdracht en niet de publicatierechten. De opdrachtnemer heeft het recht tot eenmalige publicatie, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever zal niet zonder toestemming van de opdrachtnemer (delen van) het geleverde werk in andere uitgaven gebruiken of aan derden verstrekken. Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd.